Portrait Konstantia Gourzi

Photos: Giorgos Mavropoulos

Previous slide
Next slide