Portrait Konstantia Gourzi

Photos: Astrid Ackermann

Previous slide
Next slide